Jorge Guillen Aikido Seminar Calendar

Aikido Seminars
   
  Sat 1
             
  Sun 2
             
  Mon 3
             
  Tue 4
             
  Wed 5
             
  Thu 6
             
  Fri 7
             
  Sat 8
             
  Sun 9
             
  Mon 10
             
  Tue 11
             
  Wed 12
             
  Thu 13
             
  Fri 14
             
  Sat 15
seminar poster
Motril, SPAIN
  Sun 16
             
  Mon 17
             
  Tue 18
             
  Wed 19
             
  Thu 20
             
  Fri 21
             
  Sat 22
             
  Sun 23
             
  Mon 24
             
  Tue 25
             
  Wed 26
             
  Thu 27
             
  Fri 28
             
  Sat 29
             
  Sun 30
             
  Mon 31
             
  Tue 1
             
  Wed 2
             
  Thu 3
             
  Fri 4
             
  Sat 5
             
  Sun 6
             
  Mon 7
             
  Tue 8
             
  Wed 9
             
  Thu 10
             
  Fri 11
             
  Sat 12
             
  Sun 13
             
  Mon 14
             
  Tue 15
             
  Wed 16
             
  Thu 17
             
  Fri 18
             
  Sat 19
             
  Sun 20
             
  Mon 21
             
  Tue 22
             
  Wed 23
             
  Thu 24
             
  Fri 25
seminar poster
Huelva, SPAIN
  Sat 26
Day 2
Seminario de Aikido con Jorge Guillen Quesada - 6º Dan Aikikai y RFEJYDA
  Sun 27
             
  Mon 28
             
  Tue 1
             
  Wed 2
             
  Thu 3
             
  Fri 4
             
  Sat 5
             
  Sun 6
             
  Mon 7
             
  Tue 8
             
  Wed 9
             
  Thu 10
             
  Fri 11
             
  Sat 12
seminar poster
Barcelona, SPAIN
  Sun 13
Day 2
Seminario de Aikido con Jorge Guillén - 6º Dan Aikikai y RFJYDA
  Mon 14
             
  Tue 15
             
  Wed 16
             
  Thu 17
             
  Fri 18
             
  Sat 19
             
  Sun 20
             
  Mon 21
             
  Tue 22
             
  Wed 23
             
  Thu 24
             
  Fri 25
             
  Sat 26
             
  Sun 27
             
  Mon 28
             
  Tue 29
             
  Wed 30
             
  Thu 31