Aikido Seminars Leaderboard

Flight path map of Nebi Vural's seminars


# Sensei Upcoming Seminar Count All Time Count
1
Nebi Vural 8 56
2
Jefferson Soares 2 10
3
Bodo Rödel 1 16
4
Shirakawa Ryuji 1 15
5
Christian Tissier 1 12
6
Endo Seishiro 1 10
7
Etsuji Horii 1 10
8
Nobuo Takase 1 7
9
Ariga Kaname 1 5
10
Ikuhiro Kubota 1 4
11
Lisa Tomoleoni 1 4
12
Ueshiba Mitsuteru 1 4
13
Phillip Lee 1 3
14
Yoko Okamoto 1 3
15
Yukimitsu Kobayashi 1 3