Aikido Seminars Leaderboard

Flight path map of Nebi Vural's seminars


# Sensei Upcoming Seminar Count All Time Count
1
Nebi Vural 3 32
2
Etsuji Horii 3 9
3
Miyamoto Tsuruzo 3 9
4
Bodo Rödel 2 15
5
Christian Tissier 2 12
6
Dirk Müller 2 6
7
Matti Joensuu 2 3
8
Endo Seishiro 1 9
9
Nobuo Takase 1 7
10
Takeshi Yamashima 1 5
11
Lia Suzuki 1 4
12
Waka Sensei 1 4
13
Yasuno Masatoshi 1 4
14
Doshu 1 3
15
Shoji Seki 1 3
16
Ueshiba Mitsuteru 1 3