Aikido Seminars Leaderboard

Flight path map of Nebi Vural's seminars


# Sensei Upcoming Seminar Count All Time Count
1
Nebi Vural 20 113
2
Toshio Suzuki 10 11
3
Takanori Kuribayashi 3 12
4
Shoji Seki 3 8
5
Cesaru Febles 2 8
6
Ariga Kaname 2 7
7
Makoto Ito 2 6
8
Miyuki Kumazawa 2 6
9
Hayato Osawa 2 5
10
Hiroshi Fujimaki 2 3
11
Christian Tissier 1 21
12
Etsuji Horii 1 21
13
Yoko Okamoto 1 10
14
Takeshi Yamashima 1 8
15
Ueshiba Mitsuteru 1 5
16
Heidi Grot 1 4
17
Jan Nevelius 1 4
18
Gaston Nicolessi 1 3
19
Jorma Lyly 1 3
20
Wilko Vriesman 1 3