Aikido Seminars Leaderboard

Flight path map of Nebi Vural's seminars


# Sensei Upcoming Seminar Count All Time Count
1
Nebi Vural 7 30
2
Etsuji Horii 4 9
3
Olivier Gaurin 4 5
4
Bodo Rödel 3 15
5
Miyamoto Tsuruzo 3 9
6
Christian Tissier 2 12
7
Ivan Rigual 2 4
8
Yasuno Masatoshi 2 4
9
Doshu 2 3
10
Endo Seishiro 1 9
11
Guillaume Erard 1 7
12
Nobuo Takase 1 7
13
Hiroshi Ikeda 1 6
14
Dirk Muller 1 5
15
Takeshi Yamashima 1 5
16
Dunken Francis 1 4
17
Lia Suzuki 1 4
18
Waka Sensei 1 4
19
Ikuhiro Kubota 1 3
20
Lisa Tomoleoni 1 3
21
Shoji Seki 1 3
22
Ueshiba Mitsuteru 1 3