Aikido Seminars Leaderboard

# Sensei Upcoming Seminar Count All Time Count
1
Nebi Vural 13 137
2
Leo Sakanashi 8 9
3
Miyamoto Tsuruzo 6 23
4
Christian Tissier 5 29
5
Etsuji Horii 4 30
6
Ueshiba Mitsuteru 3 9
7
Takanori Kuribayashi 2 19
8
Yoko Okamoto 2 16
9
Yoshinobu Irie 2 11
10
Hiroshi Fujimaki 2 5
11
Shigeru Sugawara 2 4
12
Shirakawa Ryuji 1 16
13
Hiroshi Ikeda 1 15
14
Tomohiro Mori 1 14
15
Takeshi Yamashima 1 13
16
Makoto Ito 1 9
17
Micheline Tissier 1 8
18
Kayla Feder 1 7
19
Yoshimitsu Yamada 1 7
20
Jorma Lyly 1 6
21
Heidi Grot 1 5
22
Pierre Congard 1 5
23
Bruno Zanotti 1 4
24
Gaston Nicolessi 1 4
25
Jörg Kretzschmar 1 4
26
Katsuaki Asai 1 4
27
Tony Simbert 1 4
28
Yoshiaki Yokota 1 4
29
Dany Leclerre 1 3
30
Ivan Melo 1 3
31
Katsurada Eiji 1 3
32
Leonardo Sodré 1 3
33
Stefan Stenudd 1 3
34
Takeshi Kanazawa 1 3
35
Ulf Evenas 1 3
36
Yasuhito Irie 1 3