Aikido Seminars Leaderboard

# Sensei Upcoming Seminar Count All Time Count
1
Nebi Vural 13 137
2
Yoko Okamoto 5 16
3
Etsuji Horii 4 30
4
Christian Tissier 4 28
5
Miyamoto Tsuruzo 4 21
6
Takeshi Yamashima 3 13
7
Ueshiba Mitsuteru 3 9
8
Takanori Kuribayashi 2 19
9
Hiroshi Ikeda 2 15
10
Yoshinobu Irie 2 11
11
Shigeru Sugawara 2 4
12
Bodo Rödel 1 20
13
Ariga Kaname 1 16
14
Shirakawa Ryuji 1 16
15
Toshio Suzuki 1 14
16
Dunken Francis 1 10
17
Lisa Tomoleoni 1 10
18
Makoto Ito 1 9
19
Clyde Sutton 1 8
20
Micheline Tissier 1 8
21
Tony Schaufelbergerer 1 8
22
Jason Laurent 1 7
23
Yoshimitsu Yamada 1 7
24
Jorma Lyly 1 6
25
Kayla Feder 1 6
26
Heidi Grot 1 5
27
Pierre Congard 1 5
28
Bruno Zanotti 1 4
29
Gaston Nicolessi 1 4
30
Hino Terumasa 1 4
31
Hiroshi Fujimaki 1 4
32
Jörg Kretzschmar 1 4
33
Katsuaki Asai 1 4
34
Luis Mochon 1 4
35
Tony Simbert 1 4
36
Yoshiaki Yokota 1 4
37
Vu ha 1 3
38
Katsurada Eiji 1 3
39
Leonardo Sodré 1 3
40
Mihaly Dobroka 1 3
41
Stefan Stenudd 1 3
42
Takeshi Kanazawa 1 3
43
Ulf Evenas 1 3
44
Yasuhito Irie 1 3