Aikido Seminars Leaderboard

Flight path map of Tomohiro Mori's seminars


# Sensei Upcoming Seminar Count All Time Count
1
Nebi Vural 20 139
2
Etsuji Horii 5 30
3
Yoko Okamoto 5 16
4
Miyamoto Tsuruzo 3 19
5
Tomohiro Mori 3 14
6
Ueshiba Mitsuteru 3 8
7
Christian Tissier 2 26
8
Takanori Kuribayashi 2 18
9
Ariga Kaname 2 15
10
Hiroshi Ikeda 2 13
11
Takeshi Yamashima 2 11
12
Yoshinobu Irie 2 11
13
Pierre Congard 2 5
14
Shirakawa Ryuji 1 16
15
Lisa Tomoleoni 1 8
16
Micheline Tissier 1 7
17
Hayato Osawa 1 6
18
Jorma Lyly 1 6
19
Lia Suzuki 1 6
20
Heidi Grot 1 5
21
Yasuno Masatoshi 1 5
22
Bruno Zanotti 1 4
23
Gaston Nicolessi 1 4
24
Hiroshi Fujimaki 1 4
25
Katsuaki Asai 1 4
26
Kayla Feder 1 4
27
Yoshiaki Yokota 1 4
28
Hino Terumasa 1 3
29
Jörg Kretzschmar 1 3
30
Leonardo Sodré 1 3
31
Shigeru Sugawara 1 3
32
Stefan Stenudd 1 3
33
Takeshi Kanazawa 1 3
34
Tony Simbert 1 3
35
Ulf Evenas 1 3
36
Yasuhito Irie 1 3